Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven actie (hierna de “Actievoorwaarden” en de “Actie) die wordt aangeboden door H.J. Heinz B.V., gevestigd te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg 160-178 en/of één of meer van de aan haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: “Heinz”). Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden. 

Artikel 1 Algemeen

 1. Iedereen in Nederland met de leeftijd van 16 jaar of ouder is gerechtigd aan de Actie deel te nemen.
 2. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger.
 3. Medewerkers van Heinz kunnen niet deelnemen aan deze Actie.
 4. Indien je deze Actievoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoekt Heinz je af te zien van deelname aan deze Actie.
 1. Voorzover de Heinz’ Privacy Policy en/of Disclaimer beschikbaar via http://www.heinz.nl/Privacy-Policy en http://www.heinz.nl/nl-NL/Contact/Disclaimer afwijken van de bepalingen uit deze Actievoorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Actievoorwaarden.
 2. Heinz is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Heinz daardoor tot vergoeding van eventueel door jou geleden schade is gehouden.
 1. Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de Actie zullen door Heinz via haar website bekend worden gemaakt. Door deel te blijven nemen aan de Actie nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden, accepteer je de gewijzigde Actievoorwaarden.

Artikel 2 Gegevens

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met je te kunnen communiceren, kun je gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, mobiele telefoonnummer) aan Heinz te verstrekken.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Tijdens je bezoek aan de Heinz website kunnen onder andere jouw persoons- en computergegevens worden opgeslagen door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) je gebruikt. Indien gewenst, kun je de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of internetbrowser (negatief) beïnvloeden. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in Heinz’ Privacy Policy, beschikbaar via de website: http://www.heinz.nl/Privacy-Policy.
 4. De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Heinz zal geen persoonsgegevens verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen aan derden die geen onderdeel zijn van de Heinz groep.
 5. De doelen waarvoor de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt door Heinz zijn de volgende:

-          het nakomen van een overeenkomst die is gesloten met de deelnemer aan de Actie;

-          het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting;

-          het (gevraagd) opsturen van informatie en/of materialen, onder andere met betrekking tot de Actie of andere promotionele acties of speciale aanbiedingen; of

-          het uitreiken van eventueel ter beschikking gestelde prijzen.                    

 1. Alleen indien je daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Heinz jouw persoonsgegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.
 2. Heinz beschermt de door jou opgegeven of de door Heinz verzamelde persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen.
 3. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Heinz. Voorts heb je het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kun je uitoefenen door een verzoek te doen aan de Heinz klantenservice (zie voor de contactgegevens artikel 8).
 1.  Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor jou in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van jouw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonsgegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van een promotionele activiteit op jouw voorkeuren.

10.  Indien de wettelijke vertegenwoordiger toelaat dat hun kind zich inschrijft voor of deelneemt aan de Actie, gebruiken wij de persoonsgegevens enkel voor de uitvoering of deelname aan de Actie.

Artikel 3 Actie uitleg: wat, hoe en wanneer? 

 1. In verband met de introductie van de Minions op enkele Roosvicee producten, geeft Roosvicee Minions prijspakketten weg. Om kans te maken op deze prijzen, stuurt de deelnemer na aankoop van de producten Roosvicee Fruitig Drankje Aardbei (200 ml) en/of Roosvicee Fruitig Drankje Appel-Framboos (1,5 liter) de kassabon op. Dit kan op twee manieren:
  1. Maak een foto van de kassabon en mail deze naar winactie@roosvicee.nl. Zorg ervoor dat ten minste één van deze producten duidelijk zichtbaar is. Vermeld in de bijgevoegde mail je naam, adres, postcode + woonplaats en een telefoonnummer of e-mailadres waarop we je kunnen bereiken.
  2. Stuur de fysieke kassabon (of een kopie daarvan) naar:

Roosvicee Consumentenservice
t.a.v. Winactie
Postbus 397
3700 AJ Zeist

Vermeld in een bijgevoegde brief je naam, adres, postcode + woonplaats en een telefoonnummer of e-mailadres waarop we je kunnen bereiken.

 1. De Actie loopt vanaf 27 april 2015 t/m 31 mei 2015.
 2. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Als deelnemer aan de Actie maak je kans op de volgende prijzen:

-          2x 4 bioscooptickets om naar de nieuwe Minions film te gaan (speelt in de bioscopen vanaf 1 juli 2015).

-          2x een Minions rolkoffer

-          5x een Minions goodybag

 1. De winnaar wordt in week 23 bekend gemaakt. De winnaar wordt via e-mail (of, indien er geen e-mailadres is opgegeven, per telefoon) op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij heeft gewonnen. De winnaar wordt geselecteerd via een trekking.
 2. Gedurende de gehele actieperiode kunnen winnaars slechts 1 keer winnen.
 3. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar.
 4. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of andere producten of diensten.
 5. De prijzen worden binnen 4 weken na het einde van de Actie verstuurd naar het opgegeven adres.
 6. Indien prijzen buiten de schuld van Heinz niet worden uitgereikt aan de winnaar, kan de winnaar tot uiterlijk 3 maanden na het einde van de Actie aanspraak maken op de uitreiking van de prijzen. Na verloop van deze termijn of bij weigering van de prijzen vervallen deze aan Heinz.
 7. Prijzen worden alleen geleverd binnen Nederland. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid, garanties en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 1. Indien je voor deelname aan de Actie recepten, foto's, slogans, verhalen, teksten, filmpjes, geluidsfragmenten, afbeeldingen, tekeningen, of andere bijdragen (hierna gezamenlijk “Inzendingen”) inzendt of ter beschikking stelt, garandeer je dat deze Inzendingen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig zijn en vrijwaar je Heinz voor aanspraken van derden terzake.
 2. Indien blijkt dat de Inzendingen wel inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn, behoudt Heinz zich het recht voor jou uit te sluiten van deelname aan de Actie en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Heinz dientengevolge geleden schade.
 3. Je garandeert dat je de Inzendingen zelf hebt gemaakt en deze niet van internet hebt gehaald.
 4. Heinz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Inzendingen van (andere) deelnemers aan de Actie.
 5. Heinz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de Actie of jouw deelname aan de Actie, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot:

-          de door Heinz verzonden prijzen;

-          het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-          het onrechtmatig gebruik van de gebruikte systemen door een derde.

Artikel 6 Auteursrechten, gebruik en medewerking

 1. Je verleent hierbij aan Heinz het eeuwigdurende, onherroepelijke en exclusieve recht om jouw Inzendingen, al dan niet in gewijzigde vorm en om niet, te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Heinz is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden en kan dit gebruiksrecht vrijelijk overdragen.
 2. Heinz behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht Inzendingen in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden en zonder jouw toestemming.
 3. Indien je een bestelling hebt geplaatst, dan geef je Heinz hierbij toestemming om jouw naam en/of Inzendingen te vermelden op onder andere, maar niet beperkt tot:

-          prijzen;

-           en/of

-          sociale netwerken van Heinz zoals maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest.  

 1. Heinz stelt links naar de Actie op prijs en je bent vrij om een hyperlink naar de Actie te maken, mits je: (i) Heinz vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) alleen een link maakt met de homepage van de Actie; (iii) geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de homepage van de Actie verwijdert of verbergt; (iv) geen sponsoring of ondersteuning van jouw website door Heinz vermeldt of suggereert, en (v) direct stopt met het aanbieden van links naar de Actie na schriftelijke kennisgeving hierover van Heinz. Je dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar je een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar zulke content.
 2. Op eerste verzoek van Heinz om de intellectuele eigendomsrechten op de Inzendingen om niet  aan Heinz over te dragen, zal je steeds meewerken aan een nadere effectuering van de bedoelde overdracht. Overdracht van intellectuele eigendomsrechten omvat mede overdracht van persoonlijkheidsrechten voorzover wettelijk toegestaan. 
 3. Je erkent dat door de in het vorige lid bedoelde overdracht, Heinz uitsluitend en volledig rechthebbende is geworden en dat je geen aanspraken uit hoofde van deze intellectuele eigendomsrechten jegens Heinz kan doen gelden.

Artikel 7 Rechten HJ Heinz

 1. Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of enige wettelijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Heinz hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Heinz behoudt zich het recht voor om de Actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de producten met betrekking tot de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit volgens Heinz vereisen.
 3. Het materiaal en/of de informatie met betrekking tot de Actie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heinz uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt.
 4. Het aanbrengen van wijzigingen op beschikbare software applicaties met betrekking tot de Actie, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Heinz, (oftewel 'hacken') is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele schade als gevolg hiervan zal je door Heinz aansprakelijk worden gesteld.
 5. De Actie en/of de prijzen mogen niet worden gebruikt om:
 1. Het is niet mogelijk voor Heinz vooraf alle bestellingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw bestellingen, behoudt Heinz zich het recht voor om (indien beschikbaar) jouw naam en adres aan deze derde door te geven.

-          politieke, religieuze, gewelddadige, seksuele of racistische ideeën of ideeën in strijd met de goede zeden of regelgeving te uiten;

-          te kwetsen, treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken;

-          wormen, virussen of andere schadelijk software op de software van Heinz te plaatsen;

-     de reputatie van Heinz op enkele wijze te schaden; en/of

-     inbreuk te maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

 

 1. Heinz behoudt zich het recht voor te allen tijde de in haar ogen ongeldige Inzendingen te weigeren. Daarbij krijgt de deelnemer wel het recht nieuwe Inzendingen in te sturen. Er wordt dan geen geld geretourneerd. Daarbij kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 Contact

 1. Als je vragen of opmerkingen hebt in verband met de Actie en/of Actievoorwaarden, neem dan contact met ons op:

Roosvicee Consumentenservice
t.a.v. Winactie
Postbus 397
3700 AJ Zeist
Telefoonnummer: 0800-0233350

E-mail: consumentenservice@roosvicee.nl

Artikel 9 Diversen

 1. Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 2. Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie en/of Actievoorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.