Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.roosvicee.nl (hierna: "website"). De gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden voor gebruik waaronder we u de website aanbieden. De website wordt beheerd door Roosvicee. Roosvicee is onderdeel van de Heinz-groep. Naar Heinz en Roosvicee wordt hierna gezamenlijk verwezen door: “Roosvicee”.

Door de website te (blijven) bezoeken en bekijken gaat u akkoord met de voorwaarden voor gebruik, zonder enige beperking en/of uitsluiting. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet in acht wenst te nemen, verzoeken wij u af te zien van gebruik van de website. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling hiervan. Door de website te blijven gebruiken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, accepteert u de gewijzigde algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Roosvicee heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de weergegeven informatie. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Roosvicee is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die voortvloeit uit (het gebruik van) de website.

Roosvicee is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op sites die u bezoekt via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en Roosvicee is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan.
 
Privacy beleid t.a.v. persoons- en computergegevens

Roosvicee kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens of computergegevens komen. Tijdens uw bezoek aan de website kunnen onder andere van u of uw computer gegevens opgeslagen worden door middel van zogeheten cookies. Deze cookies kunnen onder andere vaststellen welke browser (zowel type als versie) u gebruikt. Indien gewenst, kunt u de cookies-functie uitschakelen. Echter, het uitschakelen kan mogelijk het gebruik of de gebruiksvriendelijkheid van de website of uw internetbrowser (negatief) beïnvloeden.

De door u verstrekte persoons- en computergegevens kunnen alleen voor de in dit Privacy Statement opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt, tenzij elders op de website iets anders staat vermeld, en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Roosvicee zal geen persoonsgegevens aan derden die geen onderdeel zijn van de Heinz-groep verkopen, doorgeven en/of ter beschikking stellen.

De doelen waarvoor de verzamelde persoonsgegevens gebruikt kunnen worden door Roosvicee zijn de volgende:
- Het nakomen van een overeenkomst die is gesloten via de website;
- Het vervullen van enige andere (wettelijke) verplichting;
- Het (gevraagd) opsturen van informatie;
- Het versturen van de gewonnen prijzen.

Persoons- en computergegevens kunnen aan een bepaalde computer of aan een bepaald IP (Internet Protocol) adres worden gekoppeld om het voor u in de toekomst makkelijker te maken om een vraag te stellen of mee te doen aan een promotionele activiteit. Alleen gegevens die van uw computer afkomstig zijn, niet zijnde persoonlijke gegevens, zullen worden gebruikt voor de afstemming van de website op uw voorkeuren. Alleen indien u daarvoor expliciete toestemming geeft, kan Roosvicee uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins.

Minderjarigen
Roosvicee hecht er waarde aan om de privacy van kinderen in het bijzonder te respecteren, en zal daarom ook niet actief de gegevens van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt verzamelen, doorgeven of verwerken. Roosvicee moedigt ook de ouder(s)/voogd(en)/verzorger(s) aan zijn/haar/hun kind(eren) te begeleiden bij het gebruik van internet in het algemeen.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot al het materiaal en de informatie (waaronder maar niet uitsluitend afbeeldingen, video's, spelletjes, geluidsfragmenten en andere media) die zichtbaar zijn op de website of toegankelijk via de website, zijn eigendom van Roosvicee, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar leveranciers en/of partners, of zijn rechtsgeldig gelicenceerd aan Roosvicee.

Het materiaal en de informatie op de website mag uitsluitend voor thuisgebruik of privégebruik openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd en/of bewerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roosvicee. Zonder toestemming verveelvoudigen van intellectueel eigendom is een overtreding op grond van artikel 31 van de Auteurswet. Het aanbrengen van wijzigingen op de inhoud van de site, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Roosvicee (oftewel ‘hacken’) is uitdrukkelijk verboden.

Door middel van het inzenden van foto's, tekeningen, recepten en anderszins gaat u ermee akkoord dat deze stukken gebruikt kunnen worden op de verpakkingen van een van de producten van Roosvicee. Tevens verklaart u jegens Roosvicee geen aanspraken uit hoofde van portretrecht, intellectuele eigendomsrechten of anderszins te kunnen doen gelden ten aanzien van de door of namens u ingezonden stukken. De eigendom van de stukken gaat over op Roosvicee zodra zij de stukken ontvangt via de post, de email of op welke andere legale manier dan ook. Roosvicee is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inzendingen (teksten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of anderszins) van (andere) gebruikers van de website. Inzender verklaart de foto's die hij/zij instuurt zelf dan wel door of namens haar/hem te hebben gemaakt. Inzender verklaart uitdrukkelijk de foto niet van internet gehaald te hebben. Indien blijkt dat hiervan wel sprake is, behoudt Roosvicee zich het recht voor inzender uit te sluiten van deelname aan deze en volgende Roosvicee-acties en aansprakelijk te stellen voor mogelijk door Roosvicee dientengevolge geleden schade. Indien u op- of aanmerkingen heeft ten aanzien van inzendingen van (andere) gebruikers van de website verzoeken wij u ons dat mede te delen via onderstaande contactgegevens.

Linken
We stellen links naar de website op prijs. U bent vrij om een hyperlink naar de website te maken, mits: (i) u ons vooraf schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke link; (ii) u alleen een link maakt met de homepage van de website; (iii) u geen advertenties, auteursrechtvermeldingen of andere kennisgevingen op de website verwijdert of verbergt; (iv) de link geen sponsoring of ondersteuning van uw site door Roosvicee vermeldt of suggereert, en (v) u direct stopt met het aanbieden van links naar de website na schriftelijke kennisgeving hierover van ons. U dient echter in de auteursrechtvermelding op de homepage waar u een link wilt maken na te kijken of een van de contentaanbieders niet zijn eigen beleidsmaatregelen heeft met betrekking tot directe links naar content op onze sites.

Roosvicee beschermt de door u opgegeven of de door ons verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking door hoogstaande technische maatregelen. De website kan verwijzingen (of hyperlinks) naar andere websites bevatten. Roosvicee kan niet garanderen dat deze websites, die mogelijk aan derden toebehoren, op hetzelfde niveau privacymaatregelen hebben getroffen. U heeft het recht om uw gegevens die geregistreerd zijn op te vragen bij Roosvicee Voorts heeft u het recht deze gegevens aan te passen of eventueel te (laten) verwijderen. Deze rechten kunt u uitoefenen door een verzoek te doen aan de Roosvicee Consumentenservice (zie het adres hieronder).

Tot slot
Nederlands recht is van toepassing op het gebruik van de website en eventuele conflicten die voortvloeien uit het gebruik hiervan. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen, en daarover een beslissing te nemen.

Eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Contact opnemen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Roosvicee Consumentenservice via onderstaande gegevens:

H.J. Heinz B.V. | t.a.v. Roosvicee Consumentenservice
Gustav Mahlerlaan 1228
1081LA, Amsterdam
The Netherlands
P.O. Box 87118, 1080 JC Amsterdam
E-mail adres: consumentenservice@roosvicee.nl
Gratis telefoonnummer: +31 (0)20 280 8000
Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.